تهران خیابان انقلاب نرسیده به پل چوبی خیابان فروغی پلاک ۲۷ - مرکز بهداشت زنان، زایمان و تنظیم خانواده - تلفن: ۷۷۵۲۷۳۶۵-۰۲۱ و ۷۷۵۳۴۶۷۹-۰۲۱

Homa Health Clinic of Obstetrics and Gynecology
For more info, drop us a mail at info@clinichoma.com
Homa Clinic Midwifery

Natural Birth without Pain – زایمان طبیعی بدون درد

  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
  • Control During Pregnancy Natural Birth without Pain Natural Birth without Pain
     


زایمان طبیعی بدون درد

حاملگی رخدادی ویژه و زایمان لحظه ی حیاتی است اما وقتی بارداری فرامی‌رسد همه به فکر لحظه تولدنوزاد وجنسیت کودک هستند به جزمادر که درتمام دوران بارداری وبه خصوص زمان زایمان به فکر دردزایمان، نتیجه زایمان وسلامتی خود ونوزادش است به طوریکه اکثرمادران تصمیم می‌گیرند برای رهایی از درد زایمان خودرا به تیغ جراحی بسپارند وعمل سزارین راانتخاب کنند اما اینگونه زنان غافلند ازاینکه عمل سزارین بی‌درد نیست اگر زایمان طبیعی قبل از تولد نوزاد دردناک است ولی درد سزارین تازه بعدازعمل شروع می‌شود ومهمتراز آن لذت دیدن ونگهداری وشیردادن نوزاد درلحظات اولیه تولد نیزازمادر سلب می‌گردد. ضمن اینکه سزارین باید تنها درمواردیکه انجام زایمان طبیعی مقدور نیست و یا نجات جان مادروجنین مطرح میباشد،انجام بگیرد.

درد ناشی از زایمان یکی ازشدیدترین دردهایی است که بشرهمواره باآن مواجه بوده است.روش‌های متداولی وجود دارد که درکشورهای اروپایی بیش از 80 درصد از زایمان‌ها رابه خوداختصاص داده است مجموعه این روش‌ها به زایمان بی‌درد معروف است درروش‌های گوناگون یک هبرایکنترلایندرد به ‌کارگرفته شده کاهش آستانه درد زایمان یکی ازراه‌حل‌ها یی است که برای ترغیب مادران برای انجام زایمان طبیعی پیشنهاد می‌شود.

درکشورهای پیشرفته زایمان طبیعی بدون درد کمکم جایگزین سزارین شده واین بحث درایران نیز در حال اوج گرفتن است.
دراین روش باحفظ سلامت مادروباکمترین درد، لذت وآرامش در زیباترین صحنه خلقت یعنی تولد را به ارمغان می‌آورد. هم اکنون دربعضی ازبیمارستانهای کشورمان نیز اینروش‌ها به عنوان یکی از شیوه‌های نوین زایمان به ‌کارمی‌رود. اما باوجود این،نگرش اکثرافراد نسبت به آن،ترس توام با دلهره است چرا که اطلاعات وآموزش کافی دراین مورد هنوز در سطح جامعه وجود ندارد.
دراینجا سعی کرده ایم شمارابا انواع اقدامات وروش‌های که دردزایمان راکاهش می‌دهند آشنا کنیم.

کلاسهای آمادگی زایمان بدون درد

اولین گام درزایمان طبیعی آموزش به مادر باردار است. زنان گاها ًدید مثبتی نسبت به زایمان ندارند وحتی برخی تصورات غلط وموهومی از آندارند که موجب بروز اضطراب و یاوحشت از زایمان دراواخر بارداری میگردد.
اما آنها که از درد میترسند باید بدانند که این دردها برای تکمیل سلامتی مادروجنین مفید است وفقط درمواردی که درد زایمان قابل تحمل نباشد باید برای کاهش آن تلاشهایی انجام شود. معمولا ًزایمان بطور طبیعی درد چندان زیادی ندارد ولی ناآگاهی وترس وحشت بیجا از زایمان باعث شده که زنان درد آنراچند برابر آنچه که وجود دارد حس کرده و واکنش شدید نشان دهند. اگرترس را ازبین ببریم درد خودبخود کاهش مییابد وبه حدی می‌رسد که قابل تحمل میشود. اگر مادری ازدرد شدید در حال زجر کشیدن است بهتراست درد اورا از بین ببریم زیرا آرام کردن مادر وکاستن از درد او باعث کاهش مصرف اکسیژن توسط مادر وبهبود اکسیژن رسانی به جنین می‌شود. آرامش مادر باعث کم شدن هورمونهای استرس زا وعروق رحم منبسط میگردد تاخون رسانی به جنین بهترانجام شود.

آموزش به مادر باردار

بهتر است هرچه زودتر شروع شود. توضیح مراحل مختلف بارداری وزایمان وبازگو کردن مکانیسمهایی که باعث کاهش درد میشوند از نگرانیهای زنان خواهد کاست. دراین کلاسها که از 20 هفتگی بارداری آغاز میشوند در 8 الی 10 جلسه مطالب مفیدی دربارة بهداشت بارداری،تکنیکهای تنفسی، تغذیه، کار،استراحت،روابط جنسی دربارداری،واکسیناسیون،ورزشهای مخصوص حاملگی برای کاهش درد ،تولد وبچه‌داری باحضورمربی وماما ارائه خواهد شد. ورزشهای مخصوص حاملگی که باحضور ماما ومربی دوره دیده انجام میشود نه تنها روحیه‌ای شاداب وبانشاط به مادر باردار میدهد،بلکه ازلحاظ بدنی نیزآنهارادروضعیت جسمانی قوی ومناسبی برای زایمان نگه میدارد.
دراینگونه کلاسها در طی هر جلسه 45- 30 دقیقه ورزش گنجانده شده که تکنیکهای تنآرامی وآمادگی روحی برای زایمان(افزایش اعتماد به نفس) رامادر فرامیگیرد.تحقیقات اخیر درکشورهای که اینگونه کلاسها رابرای مادران باردار برگزار میکنند نشان میدهد که مادران آموزش دیده درد کمتری رادر زایمان تجربه می‌کنند ورضایتمندی بیشتری داشته اند.ضمن اینکه برای کاهش درد تقاضای دارویی کمتری نموده اند.


مامای همراه وزایمان بدون درد

براساس تعریف وزارت بهداشت ودرمان مامای همراه به کسی گفته میشود که درهنگام زایمان زائو حضور دارد واورا درامرزایمان راهنمایی وهدایت می نماید. مامای همراه عامل زایمان نیست بلکه نقش همراه مادر رادرطی زایمان عهده داراست ومادرانی که دراینگونه کلاسها شرکت دارند وآموزشهای لازم رادریافت میکنند میتوانند باانتخاب خودشان از مامای همراه درهنگام زایمانشان بهره مند گردند وازکمکهای اودرکاهش دردهای زایمانی بااستفاده ازتکنیکهای لازم که درکلاسهای آمادگی بارداری آموزش دیده اند استفاده نمایند.
مطابق این برنامه زنان باردار می‌توانند بامراجعه به یکی ازمراکزمشاوره مامایی لیستی ازخدمات این مراکز را به همراه اسامی ماماهای آن مرکز دریافت ومامای خودراانتخاب نمایند تادرتمام دوران بارداری وپس از زایمان ودرزمان شیردهی و... مطابق خواست مادر درخانه یا بیمارستان همراه او
باشدوعلاوه برآموزش ومشاوره،خدمات لازم رامطابق تعرفه تعیین شده به مادر ارائه دهد.طبق این تعریف تنها جاییکه مامای همراه نمیتواند حضورداشته باشد اتاق عمل سزارین است.

انواع روش‌های زایمان طبیعی بدون درد

1- روش‌های دارویی :

استنشاق هوشبرها/استنشاق گاز انتونکس / داروهای عضلانی وداروهای وریدی/ داروهای تزریق پوستی آب مقطر/اپیدورال  (بیحسی کف لگن)  و......

2- روش‌های غیردارویی :

سایکوپروفیلاکسی(آموزش تکنیکهای روحی روانی درجهت کنترل ومدیریت درد زایمان)/ تمرکز/ موزیک درمانی/آروماتراپی (رایحه درمانی)/  هومئوپاتی ( گیاه ‌درمانی)/ طب سوزنی/ آب درمانی / زایمان درآب /انرژی درمانی/ حمایت روحی / حضور شوهر و ...

زایمان طبیعی با گاز انتونکس :

یکی ازروش‌ها که اخیرادربیمارستان‌ها متداول شده است زایمان بی‌درد با استفاده ازگازآنتونکس‌ است،این گازمخلوطی ازگازاکسیدنیتروژن واکسیژن به نسبت مساوی است. گاز انتونکس در 92 درصد موارد با کاهش درد به صورت نسبی یا حتی مطلق همراه میباشد که باشروع دردزایمان دراتاق زایمان ماسک برروی بینی ودهان زائو قرارمی‌گیرد وبعداز 30 ثانیه استنشاق،بی‌دردی به مادر دست می‌دهد وبعداز 2 دقیقه این بی‌دردی به اوج خود می‌رسد وتا 5 دقیقه اثر آن باقی می‌ماند باشروع درد دوباره ماسک را به مدت 30 ثانیه استفاده مینمایند این روال ادامه مییابد تا زمانیکه زایمان به‌طور کامل انجام شود.
از مزایای دیگر استفاده ازاین روش، بی‌دردی مطلوب همراه باآرامش عمیق ورضایتمندی مادراست بااستفاده ازاینروش زایمان در کمال آرامش وراحتی وباکمترین درد انجام می‌شود ومادرمی‌تواند زایمان خود راببیند وبلافاصله بعداززایمان نوزاد خود رادرآغوش بگیرد وبه اوشیردهد تا مراحل آخر زایمان و خروج جفت کامل گردد. اینروش می‌‌تواند جایگزینی مناسب برای زایمان‌های معمولی که با دردشدید همراه هستندونیزسزارین‌هاییکه بدون علت پزشکی انجام می‌شوند ودرصد بالایی رابه خود اختصاص داده اند، باشد.

مزایا :

آنتونکس گاز بی خطروایمنی است زیرا  :

1- روی هوشیاری مادر اثری ندارد.
2- روی قدرت انقباض رحم اثری ندارد.
3- موجب شلی رحم یا طولانی شدن زایمان نمی‌شود.
4- روی سیستم قلبی- عروقی مادر اثری ندارد.
5- منجر به کاهش اکسیژن درخون جنین یانوزاد نمی‌شود.
6- موجب کوتاه شدن زمان زایمان بدلیل نرم وشل شدن عضلات کف لگن میگردد.

عوارض :

شایع‌ترین عوارض گزارش شده در مصرف آنتونکس که همگی گذراهستندعبارتند از:

1- خشکی دهان درحین استفاده ازگاز:

برای پیشگیری ازبروز آن بهتر است زائو درحالیکه زبانرا به پشت دندان‌های پیشین بالایی چسبانده است نفس بکشد تاگازبه جای عبورازدهان وخشک کردن آن ازبینی عبورنماید.

2- سرگیجه یا احساس منگی:

دومین عارضه گذراو شایع آنتونکس بعد ازخشکی دهان می‌باشد که با قطع استفاده ازگازظرف چند ثانیه اینحالت برطرف می‌شود.

3- تاری دید:

که آنهم گذرا است وفقط هنگام استنشاق گاز روی می‌دهد وباقطع آن برطرف می‌شود.

چراسزارین؟

همانطور که درابتدا اشاره شد سزارین عمل جراحی بزرگی است که فقط باید درمواردضروری ازآن استفاده شود سزارین باید تنها درمواردیکه انجام زایمان طبیعی مقدورنیست ویا نجات جان مادر وجنین مطرح میباشد،انجام بگیرد.
اما اکثر خانم‌ها بدلیل ترس اززایمان طبیعی وفرار ازدرد ‌های آن به سزارین رومی‌آورند. تعدادی از مواردی که باید سزارین انجام شود بدین شرح است :

1- عدم چرخش جنین وتولد باپا یا ته یاعرضی قرارگرفتن جنین ( نمایش بریچ)
2 -    جفت سرراهی (جفت جلو یا خیلی پایین باشد)
3 - عدم پیشرفت زایمان
4- وجودخطر جانی برای مادر
در اثر زایمانی برای جنین  (مثلا ًدفع مدفوع توسط جنین که ضربان قلبش کاهش مییابد)
5- تنگی لگن


خطرات وعوارض پیش بینی نشده نیز در سزارین بسیار زیاد است که نباید فقط به خاطر ترس از درد زایمان طبیعی درخواست آنرا نمود. بلکه برای کاهش درد بایدتقاضای بی دردی شود نه جراحی.

تفاوت های بین سزارین وزایمان:

1- خونریزی درسزارین دو برابر زایمان طبیعی است.
2-  خطرعفونت زخم عمل وچسبندگی‌های پس ازعمل در سزارین وجود دارد.
3-   بیهوشی عمومی درسزارین برای مادر خطرات زیادی را دربردارد.
4 -  مادران سزارینی دربارداریهای بعدی بیشتر ازمادران زایمان طبیعی درمعرض پارگی رحم قرار دارند که خود یکی از علل مرگ ومیرمادران است. .
5- دردسزارین بعد ازعمل شروع می‌شود وروزها وگاهی هفته‌ها ادامه دارد.
ولی درد زایمان طبیعی باتولد بچه به پایان می‌رسد.
6- درسزارین ساعت ها بعدازعمل وبیهوشی مادر نمیتواند بچه خود را ببیند،درصورتیکه درزایما نطبیعی بلافاصله پس از تولد مادر بچه‌اش رامی‌بیند،بغل می‌کند وصدای گریه‌اش رامی‌شنود واورامی‌بوسد.
7 -  درسزارین به هوش آمدن ممکن است باعوارضی مثل درد،لرز،سرگیجه واستفراغ همراه باشد اما درزایمان طبیعی عوارض بیهوشی عمومی وجود ندارد.
8 -   درسزارین
شیردهی نوزاد باتأخیر انجام میشود ولی در زایمان طبیعی بلافاصله پس ازتولد مادر می‌تواند کودکش رابغل کرده وشیردهی راشروع نماید واین به تولیدشیردرسینه های مادر کمک می‌نماید.
9 -  درسزارین آب موجود در دهان،مری،معده،روده‌ها واحتمالا ریه جنین به طور کامل خارج نمی‌شود ونوزاد ممکن است پس ازتولد مشکلات تنفسی داشته
باشدولی درزایمان طبیعی تنفس نوزاد راحتترانجام می‌شود زیرا مایعات ازاحشاء او بافشرده شدن در کانال زایمان خارج شده است.
10- درسزارین جنین آمادگی ورود ناگهانی به دنیای خارج از رحم را ندارد ولی درزایمان طبیعی جنین بتدریج وارد محیط جدید می‌شود ودراینراه بدلیل فشارهای موجود ضربان قلب،فشارخون وگردش خون مغزش افزایش یافته وباآمادگی بیشتری بدنیا می‌آید.
11- هزینه که مادر برای زایمان طبیعی میپردازد نسبت به سزارین بسیار کمتر است.
12- درزایمان طبیعی اعضاء تناسلی داخلی وخارجی با سرعت بیشتری به حالت قبل از بارداری برمیگردند ولی درسزارین مدتها طول میکشد تا این اتفاق بیافتد.
13-  مدت بستری درسزارین یک الی چندروزاست درحالیکه مدت بستری درزایمان طبیعی حداکثر یکروزاست.
14-  آخرین تحقیقات نشان میدهد نوزادانی که بطور طبیعی بدنیا می آیند سیستم ایمنی ومقاومت دربرابربیماریها درآنها کاملتر از نوزادان سزارینی است.


ابتدا از طریق لیست موضوعات صفحه مورد نظر خود را انتخاب نمایید و سپس بر روی ادامه  (برو به صفحه) کلیک کرده و صفحه مورد نظر را در تایید کنید, مروگر شما را به صفحه مذکور هدایت میکند.
چنانچه مایل به تغیر صفحه انتخابی خود باشید ابتدا میبایست بر روی
تنظیم مجدد کلیک کرده و سپس صفحه مورد نظر خود را از طریق لیست موضوعات انتخاب نمایید. با تشکر

نقشه سایت